ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

HIT IT CONCEPTS B.V.
ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen HIT IT CONCEPTS en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: HIT IT) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door HIT IT georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door HIT IT voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor) verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”) en indien de overeenkomsten tot stand komen via het officiële ticket exchange platform van HIT IT via de website van HIT IT ticket exchange partner GUTS (https://guts.tickets/nl/) of elk andere ticketpartner zoals vermeldt op de website(s) , waaronder maar niet beperkt tot www.hititshow.com, hierna te noemen: “ticket exchange platform”.

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek & sport) -performances en/ of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 HIT IT kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. De klant wordt tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat HIT IT dit op de website www.hititshow.com zal melden. Als de klant niet binnen veertien (14) dagen aan HIT IT schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.6 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

ARTIKEL 2 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST/TOEGANGSBEWIJZEN

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen HIT IT en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij HIT IT dan wel een door HIT IT ingeschakeld (voor)verkoopadres, danwel via het ticket exchange platform bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege HIT IT verstrekt document of een door of vanwege HIT IT verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. HIT IT mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). HIT IT is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door HIT IT dan wel een door HIT IT ingeschakeld (voor)verkoopadres, danwel via het ticket exchange platform, verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust daarom op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen, via het ticket exchange platform of bij HIT IT garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. HIT IT kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

ARTIKEL 3 - VERBOD DOORVERKOOP E.D.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken. Van dit verbod is uitsluitend uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via het ticket exchange platform als bedoeld in artikel 1.1.

3.2 De klant is jegens HIT IT gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het aanbieden tot toegangsbewijzen tot het evenement en/of ieder onderdeel daarvan.

3.3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens HIT IT voor in dat deze perso(o)n(en) dezelfde verplichtingen nakomen.

ARTIKEL 4 - OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om HIT IT onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen.

4.4 Het is verboden professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.

4.5 Het is verboden eten & drinken, huisdieren, muziekinstrumenten, stadiontoeters, drugs, lachgaspatronen, vuurwerk, paraplu’s, glaswerk, plastic flessen, blik, (vuur)- wapens, en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.6 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.7 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.8 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van HIT IT, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

4.9 Het is niet toegestaan om op basis van valse of onjuiste persoonsgegevens een toegangsbewijs te kopen/bestellen.

4.10 De klant die één (1) of meerdere toegangsbewijzen koopt/bestelt, is verplicht om zichzelf en degenen aan wie hij de toegangsbewijzen ter beschikking stelt, op eerste verzoek van HIT IT te identificeren door een kopie van een geldig identiteitsbewijs van zichzelf en van bedoelde personen per e-mail aan HIT IT te verstrekken. De persoonsgegevens op het identiteitsbewijs van de klant dienen overeen te komen met de persoonlijke accountgegevens waarmee de klant de toegangsbewijzen heeft gekocht/besteld.

4.11 Indien de klant aan enige verplichting als hiervoor bedoeld niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het verzoek van HIT IT heeft voldaan, heeft HIT IT het recht om de toegangsbewijzen niet te laten gelden, de overeenkomst te ontbinden en/of de klant, althans houder van het betreffende toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor de toegangsbewijzen (waaronder mede begrepen servicekosten) aan HIT IT, al dan niet via een (voor)verkoopadres of het ticket exchange platform, heeft voldaan. Ook houders van ongeldige toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

4.12 Voor het bepaalde in dit artikel geldt dat de klant bij het verstrekken van de identificatie het Burgerservicenummer, handtekening en pasfoto dient af te schermen (eventueel via de KopieID app). Zodra de identiteit is gecontroleerd, worden de door HIT IT verkregen documenten en de daaruit verkregen persoonsgegevens onmiddellijk door HIT IT verwijderd. HIT IT behoudt het recht om op een andere wijze de identiteit van de klant vast te stellen.

ARTIKEL 5 - RECHTEN VAN HIT IT

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is HIT IT gerechtigd de koop te ontbinden of de klant, althans houder van het betreffende toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder mede begrepen servicekosten) aan HIT IT, al dan niet via een (voor)verkoopadres of het ticket exchange platform, heeft voldaan. Ook houders van ongeldige toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.2 HIT IT behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien HIT IT dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is HIT IT gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 HIT IT is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

5.5 Per individuele klant mogen er maximaal tien (10) toegangskaarten besteld worden. HIT IT behoudt zich het recht voor een bestelling ongedaan te maken, welke groter zijn dan de hierboven aangegeven maximaal aantal toegangskaarten.

5.6 HIT IT kan besluiten om de toegangsbewijzen op naam (gepersonaliseerd) of als NFT (non-fungible token) te verkopen. HIT IT is gerechtigd (maar niet verplicht) om (al dan niet bij de ingang) de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren, zonder recht op restitutie of compensatie anderszins.

ARTIKEL 6 - OVERMACHT

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera heeft HIT IT het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door HIT IT wordt geannuleerd, zal HIT IT uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf (12) weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door HIT IT wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor) verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID HIT IT

7.1 HIT IT is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan HIT IT toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen HIT IT is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van HIT IT.

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat HIT IT geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 HIT IT zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.4 HIT IT is voorts niet aansprakelijk voor afwijkingen op de inhoud en de wijze van uitvoeren van het gecommuniceerde programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.5 HIT IT is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

ARTIKEL 8 - PERSOONSGEGEVENS

8.1 HIT IT verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Ons privacy statement is beschikbaar via www.hititshow.com.

8.2 HIT IT gebruikt persoonsgegevens om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen of u van informatie te voorzien over toekomstige evenementen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u gegevens over hen met ons deelt. Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is. Wij kunnen gegevens die we van u krijgen combineren met gegevens over u die we krijgen van derden, ook voor het analyseren van klantgedrag. Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren.

8.3 HIT IT kan uw gegevens delen met derde partijen voor de hierboven genoemde doeleinden.

ARTIKEL 9 - SLOTBEPALINGEN

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en HIT IT bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen HIT IT en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. HIT IT is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.